Statut

§ 1
Postanowienia ogólne.


 

 1. Klub obiera swoją siedzibę w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 2. Symbole wykorzystywane dla identyfikacji Klubu ustalone są przez członków Klubu
 3. Klub posiada opiekunów – członków Rady Pedagogicznej.
 4. Klub ustanowiony zostaje na czas nieokreślony.
 5. Uchwałę o likwidacji podejmuje się stosując odpowiednio przepis § 4 pkt. 6.

 

§ 2
Cele i założenia programowe Klubu.


 

  1. Celem Klubu jest poszerzenie „edukacji europejskiej” czyli:
   • rozwijanie prawdziwie europejskich tendencji wśród członków Klubu;
   • przybliżenie aspektów geograficznych, politycznych i kulturowych Europy;
   • wprowadzenie młodzieży w idee integracji europejskiej nie niszczącej tożsamości poszczególnych narodów;
   • zbieranie informacji o instytucjach europejskich i stworzenie ośrodka informacji o Europie;
   • analizowanie pozytywnych i negatywnych stron przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego.
  2. Program klubu:
    Głównym celem naszej działalności jest włączenie młodzieży w kształtowanie ogólnoeuropejskich wartości i przygotowanie jej do świadomego i pełnego uczestnictwa w życiu Europy. Klub realizuje swój program poprzez:

    • organizowanie spotkań i warsztatów dla społeczności uczniowskiej;
    • propagowanie aktualnych informacji na temat integracji europejskiej za pomocą gazetek szkolnych, opracowywania materiałów informacyjnych;
    • nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami Europejskimi oraz instytucjami o charakterze europejskim;
    • uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, spotkaniach integracyjnych z udziałem młodzieży z kraju i zagranicy;
    • otwarcie na wszystkie możliwości ułatwiające poszerzenie naszej wiedzy i świadomości europejskiej;
    • współdziałanie i współpraca w ramach młodzieżowego stowarzyszenia integracji europejskiej;
    • współpraca z administracją państwową, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, władzami samorządowymi i innymi instytucjami;
    • zbieranie oraz aktualizowanie dostępnych dokumentów i informacji;
    • organizowanie wydarzeń kulturowych, konkursów oraz wystaw związanych tematycznie z Europą;
    • organizowanie wizyt i wymian miedzy klubami europejskimi w kraju i za granica.

 

§ 3
Zasady członkostwa w Klubie Eurotron.


 

   1. Członkowie Klubu dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
   2. Członkiem zwyczajnym zostaje uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych, zgłaszający chęć przystąpienia do Klubu.
   3. Członkami wspierającymi są osoby pełnoletnie udzielające pomocy materialnej w realizacji #167; 2.
   4. Każdy zwyczajny członek Klubu ma prawo:
    • działania w jednej lub kilku sekcji klubowych;
    • uczestnictwa biernego i czynnego w wyborach do Zarządu Klubu;
    • zgłaszania skarg, wniosków i inicjatyw, służących dobru Klubu;
    • posiadania i używania symboli oraz oznak Klubowych na czas pracy w Klubie.
   5. Każdy członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:
    • przestrzegania zasad statutu;
    • jak najpełniejszej realizacji § 2;
    • dbania o dobre imię i własność Klubu;
    • systematycznej, dającej pozytywne skutki nauki.
   6. Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:
    • dobrowolnej rezygnacji;
    • zawieszenia w prawach uczniowskich Zespołu Szkół Elektrycznych;
    • skreślenia, po uprzednim rozpatrzeniu przez zarząd, na skutek świadomego lub nieświadomego łamania postanowień Statutu.
   7. Członkostwo zwyczajne wygasa po ukończeniu szkoły

 

§ 4
Zasady działania władz Klubu.


 

   1. Władzami Klubu są:
    • walne zgromadzenie zwyczajnych członków Klubu;
    • Zarząd Klubu.
   2. W skład Klubu wchodzą:
    • Prezes;
    • Zastępca;
    • Skarbnik;
    • członkowie zwyczajni.
   3. Funkcje w zarządzie pełnione są społecznie.
   4. Członkowie wspierający nie maja czynnego ani biernego prawa do glosowania.
   5. Członkowie wspierający uczestniczą w obradach tylko głosem doradczym.
   6. W przypadku zmian w statucie, rozwiązania lub przyłączenia Klubu wymagana jest obecność co najmniej 50 % członków zwyczajnych, a uchwały podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby oddanych głosów.
   7. Prezesa i Zarząd Klubu wybiera walne zgromadzenie zwyczajnych członków w glosowaniu tajnym.
   8. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
   9. Zadania Zarządu:
    • reprezentacja Klubu na zewnątrz;
    • organizuje i kieruje działalnością Klubu w porozumieniu z opiekunem Klubu;
    • przyjmuje skreślenia z Klubu;
    • ma obowiązek rozpatrzenia każdego wniosku, skargi i zażalenia;
    • zawiera umowy i zaciąga zobowiązania za zgoda opiekuna Klubu;
    • określa wysokość składek członkowskich w porozumieniu z opiekunem Klubu.
   10. Finanse Klubu pochodzą ze składek członkowskich oraz z dotacji od osób prywatnych, władz miasta itp.
   11. Finansowanie Klubu jest jawne.
   12. Zarząd oraz opiekunowie odpowiadają za ogólny rozwój Klubu